Chennai Tourist places

Merina beach

Anna Square

Chennai

 • High Court
 • Anna Square
 • Kapaleshwarar Swamy
 • Temple(Mylapore)
 • Childrens Park
 • Valluvar Kottam
 • Art Gallery
 • Snake Park
 • Kapileswar Mandir
 • Asta Lakshmi Mandir
 • Layat Gar
 • Merina Beach
 • Barma Bazar
 • Chaina Bazar

   

   

High Court

Kapaleshwarar Swamy Temple